TİSGİAD DERNEK TÜZÜĞÜ İNDİR


 

TÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği İş Adamları Derneği” dir. Derneğin kısa adı
‘TİSGİAD ‘dır.
Derneğin merkezi ANKARA’dadır. Şubesi yoktur.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve
Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2- Dernek; 
Türkiye ‘de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği disiplinin gelişmesi için çalışmalar yapmak;
Türkiye’de İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gelişimine katkı sağlamak.Iş sağlığı ve güvenliği
alanında faaliyet gösteren firmalar ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasına katkı sağlamak,bu
alanda girişimciliği desteklemek , birlikte projeler üretmek,haklarını korumak,kazanımlarını arttırmak;
Dernek üyeleri arasında iletişimi sağlamak,dostluğu geliştirmek,Türkiyede ve dünyada başarılı
çalışmalar yapması için maddi ve manevi destek sağlamak,üyeler arasında bilimsel,sosyal kültürel ve
ticari ilişkilerde gelişme sağlayacak çalışmalar yapmak;
Kuruluşlarla işbirliği içerisinde eğitim,danışmanlık ve kamuoyu oluşturmak;
İş sağlığı ve güvenliği alanında satış ve üretimi yapılabilecek çeşitli ürün ve hizmetlerin yurtiçi ve
yurtdışından teminini sağlamk,temin ettiği bu ürünleri satmak,sattırmak;
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla benzer amaçlar için sivil toplum kuruluşları,resmi
kuruluşlar,ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile özel kuruluşlardan yardım ve destek almak,bu kurum ve
kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak;
Amaç ve konularını gerçekleştirmek için toplantı, panel, konferans, sempozyum, kongre, fuar
düzenlemek veya bu konularda resmi ve özel kurumlarla işbirliği yapmak;
Amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Derneğin amacını gerçekleştirmeye yönelik her türlü faaliyet, TİSGİAD’ın faaliyet alanı içerisindedir.
Bu çerçevede TİSGİAD, amacını gerçekleştirmek için;
a-türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında yerli ve yabancı yatırımların artması için çalışmalar yapar,
b- faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
c-Kurs,seminer,konferans,kongre ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
d-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü belge döküman ve yayınları temin
etmek,dökümantasyon merkezi oluşturmak,çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete
dergi kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

e-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak,her türlü teknik araç ve
gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
f-gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt
dışından bağış kabul etmek,
g-tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,ticari
ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
h-üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmek için local açmak,sosyal ve kültürel
tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
ı-üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,
konser,balo,tiyatro,serge,spor,gezi ve eğlenceli etkinlikler ve benzeri düzenlemek veya üyelerinin bu tür
etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
i-dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak,satmak,kiralamak,kiraya
vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hakkı hak tesis etmek,
j-amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,federasyon kurmak veya
kurulu bir federasyona katılmak,gerekli izin alınarak derneklerin izinle kuralabileceği tesisleri kurmak,
k-yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar,üniversiteler,ticaret ve sanayi odaları,borsalar,mesleki
kuruluşlar,vakıf,dernek,birlik ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği yapabilir,platformlar oluşturabilir,
l-amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde,5072 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve
Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere,kamu kurum ve kuruluşları ile görev
alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
m-dernek üyelerinin yiyecek,giyecek gibi zaruri ihtiyaç malzemelerini ve diğer mal ve hizmetlerle ve
kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurmak,
n-gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
o-derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,diğer derneklerle veya
vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar
oluşturmak,
ö-iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde mevzuat-standart oluşturulması için görüş bildirmek,bildirdiği
görüşlerin gerçekleşebilmesi için çalışmalarda bulunmak,
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, iş sağlığı ve güvenliği alanında yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3–  Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda
çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngörüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye
olma hakkına sahiptir.Ancak, tüzel kişi üye olacaksa,temsile yetkili müdür veya şirket hissedarı olması
gerekmektedir.Ancak,yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye ‘de yerleşme hakkına olması
da gerekir.Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,dernek yönetim kurulunca,en

çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru
sahibine bildirilir.Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.Derneğin asıl
üyeleri,derneğin kurucuları ile müracatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen
kişilerdir.Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan yönetim kurulu kararı ile
onursal üye kabul edilebilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa
dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin
derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia
edemez.
Dernek  Organları
Madde 6– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1- Genel kurul,
2- Yönetim kurulu,
3- Denetim kurulu,
Yukarıda sayılan organlar dışında ihtiyaç duyulması halinde komisyonlar oluşturulabilir. Bu
komisyonlarda dernek üyesi olmayan uzman kişiler görevlendirilebilir Kurulan komisyonlar yönetim
kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Gerek görülürse uzun süreli komisyonların çalışma şartları için yönetim
kurulu tarafından çalışma yönetmeliği hazırlanır ve genel kurulun onayına sunulur.
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-  Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin
yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün,yer ve saatte
toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu , genel kurulu toplantıya
çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya
çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu,dernek tüzüğüne gore genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler.genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler ;en az onbeş gün önceden, toplantının günü
,saati,yeri ve gündemi en azbir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek,yazılı olarak
bildirilmek,üyenin bildirdiğielektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya
mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda,çoğunluk sağlanaması
sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk
toplantı ile ikinci toplantı arasında ki sure yedi günden az,altmış günden fazla olamaz.
Toplantı,çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durum geri
bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere
duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi
hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,
yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine
girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim
kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen
listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum
bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu
üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir
tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili
ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy
kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını
imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan
üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler
genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Toplantıda görüşülen konular ve alınan
kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı
sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu
belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten
sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa,oylamalar açık olarak yapılır.Açık oylamada,  genel
kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy
pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy
vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği
ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının
bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar
alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a- Dernek organlarının seçilmesi
b- Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
c- Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
d- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
f- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip
aynen veya değiştirilerek onaylanması,
g- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek
ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek
üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarının tespit edilmesi
h- Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması
i- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması,yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak
katılması veya ayrılması,
j- Derneğin vakıf kurması,
k- Derneğin fesih edilmesi,
l- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
m- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul,derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten cıkarma hakkında son kararı verir.derneğin en yetkili organı
olarak derneğin diğer organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri
Madde 10- Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan,başkan
yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Yönetim kurulu,tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her
zaman toplantıya çağrılabilir.Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde
istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına
göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a-Derneği, dernek tüzüğünde belirlenen amaç ve faaliyetler çerçevesinde yönetmek, bu çerçevede
yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
b-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
c-Derneğe üye alınması veya üyelikten cıkarılma hususlarında karar vermek,
d-Dernek Tüzüğüne aykırı olmamak kaydı ile üyeler, dernek organları ve görevlilerin uygulaması
amacıyla, tüm dernek faaliyetleri ile ilgili konularda komisyon kurma kararı alınması, yönetmelikler
hazırlanması,
e-Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında tüzükte belirtilen süreçleri uygulamaya
koymak,
f-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
g-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim
Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
h-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak,derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları
satmak,bina veya tesis inşa ettirmek,kira sözleşmesi yapmak,dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar
tesis ettirmek,
ı-gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
i-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların
mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas
ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde
yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi 300 TL ve yıllık 800 TL aidat alınır.Bu tutarlar Genel Kurul
tarafından tespit edilir.
2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması
ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari
faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7- Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13- Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin
31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço
esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda
belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda
belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak
tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1.Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı
toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2.Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu
deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3.Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen
evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden
evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4.İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu
deftere işlenir.
5.Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade
edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6.Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri
yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
ii. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’cı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması
durumunda da tutulur.
2.Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi
Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya
notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara
tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı
defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler
Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter
tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.
Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap
özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile
yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için
(Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler
Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya
kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği
EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler;Ek-13,Ek- 14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta,müteselsil seri ve sıra numarası
taşıyan,kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik
sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır.Form
veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin,belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de
gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması
ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir
teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı
belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin
ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu
kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden
(Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından iki nüsha olarak
düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi
olmadan gelir tehsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.Süresi biten yetki
belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir.Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi
düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi
hallerde,verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi
zorunludur.ayrıca,gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
Gelir Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer
belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih
düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla
sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim
kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin
mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü        
Madde 16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları
ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)
“Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine
verilir.Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde;genel kurul toplantı
tutanağı,tüzüğün değişen maddelerin eski ve yeni şekli,her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt
çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli,bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde
mülki idare amirliğine verilir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-
26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler
Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki
idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda
alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri
belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine
getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili
olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje
Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin
valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen)
“Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen
değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen)
“Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde
mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin
yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare
amirliğine bildirilir.
Temsilcilik Açma *
Dernek,gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla
temsilcilik açabilir.Temsilciliğin adresi,yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi
veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.Temsilcilik,dernek genel
kurulunda temsil edilemez.

Derneğin İç Denetimi
Madde 17- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim

kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi
gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya
bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri      
Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması
halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı
konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları
ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. En son
kesin hesabın yarısını geçmeyecek şekilde yönetim kurulu bunun üstündeki borçlanmalarda Genel Kurul
yetkilidir. Proje karşılığı Genel Kurulun yönetim kuruluna verebileceği borçlanma yetkisi hakkı
saklıdır.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 19- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3
çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye
tam sayısının iki katından az olamaz
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli
Madde 20- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel kurulda fesih konusunun
görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az
olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu
üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı
veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün
işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği İş Adamları Derneği” ibaresi
kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan
sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme
esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer
belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında
derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.
Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların

ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel
kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği
tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin
para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu
tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare
amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve
belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir
yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 21- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki
hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 21 (Yirmibir) maddeden ibarettir.